Privacy verklaring

Uw privacy en die van uw relaties zijn belangrijk voor donpl. donpl gebruikt uw persoonsgegevens niet anders dan om het account te beheren en onze diensten te kunnen leveren. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacy-verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens opgeslagen worden en hoe we deze gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wanneer u bij donpl een administratie aanmaakt zullen uw contactgegevens worden opgeslagen. Het betreft hier door uzelf opgegeven gegevens. Deze gegevens worden niet door ons geverifieerd. U bent zelf de eigenaar van deze gegevens. Alleen uw opgegeven mailadres wordt gebruikt om toegang te geven tot de applicatie.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken de door de gebruiker opgevoerde persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

donpl zal geen gegevens delen met derden, zonder uitdrukkelijke toestemming of opdracht van de gebruiker.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Microsoft Cloud in de Europese Unie.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Indien je uw account gedurende 18 maanden niet gebruikt, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van uw accountinformatie bijvoorbeeld om u over onze producten en diensten te informeren. Uw account wordt dan gearchiveerd zodat je het op ieder gewenst moment weer kunt heractiveren, mocht u in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over uw account zodat je dit op een later tijdstip kunt heractiveren; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
  • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
  • De verwerking die noodzakelijk is om taken van openbaar belang te ondersteunen, bijvoorbeeld om parkeerwachters te helpen bij het verifiëren van de geldigheid van een parkeeractie of parkeervergunning;
  • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met onze organisatie via info@donpl.nl

Verantwoordelijke entiteit

Het donpl platform is eigendom van donpl B.V., gevestigd te Amsterdam, Jollemanhof 10a, 1019 GW, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 61225371.