Gebruiksvoorwaarden donpl

Artikel 1. Definities

Aanbieder: donpl B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61225371 en de aanbieder van donpl

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een administratie heeft aangemaakt in CRM

Gebruikers: de door de Klant in CRM aangemaakte gebruikers die toegang hebben tot de administratie van Klant alsmede de Klant zelf

CRM: de webdienst die wordt aangeboden op tool.donpl.nl met uitsluiting van AIC

AIC: de webdienst die wordt aangeboden op tool.donpl.nl waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om automatische incasso’s te registreren en uitvoerbestanden hiervan te downloaden die worden uitgevoerd door de bank van de Klant

donpl: de webdiensten CRM en AIC

Artikel 2. Gebruik van donpl
 1. De Klant bepaalt welke informatie met behulp van donpl wordt opgeslagen. Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van donpl opgeslagen informatie. De Klant vrijwaart Aanbieder voor aanspraken van derden op basis van onrechtmatig gebruik van de in donpl opgeslagen informatie.
 2. Indien Aanbieder kennis heeft dat de informatie die de Klant m.b.v. donpl heeft opgeslagen, onrechtmatig is, zal Aanbieder handelen om deze informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren en de Klant, naar oordeel van Aanbieder, de toegang tot donpl te ontzeggen. In geen geval zal Aanbieder aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
 3. Aanbieder behoudt het recht voor om gebruik te maken van diensten van derden voor het faciliteren van donpl en de opslag van de informatie in donpl.
 4. De Klant mag donpl niet zelf als aanbieder aan derden aanbieden.
 5. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het handelen van de Gebruikers.
 6. De Gebruikers krijgen toegang tot donpl door middel van een gebruikersnaam met wachtwoord. Deze inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld. De Gebruikers zijn te allen tijde zelfs aansprakelijk voor de geheimhouding van diens gebruikersnaam en wachtwoord.
 7. Indien naar het oordeel van Aanbieder een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen en/of het netwerk van Aanbieder of derden, is Aanbieder gerechtigd alle maatregelen te nemen om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 8. De Klant kan ieder moment stoppen met het gebruik van donpl. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de informatie in donpl te verwijderen.
 9. Het staat donpl vrij de dienstverlening CRM en AIC zoals omschreven in deze gebruiksvoorwaarden te staken waardoor Klant dus niet langer de opgeslagen gegevens kan benaderen. Hiervan zal donpl de Klant uiterlijk drie maanden van te voren op de hoogte brengen in welke periode de Klant donpl kan blijven gebruiken en (een deel van) de gegevens kan downloaden via de in donpl beschikbare wijzen.
Artikel 3. Verwerking persoonsgegevens
 1. Door het invoeren van persoonsgegevens in donpl, vallen zowel Klant als Aanbieder onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij de Klant de ‘verantwoordelijke’ vormt en Aanbieder de ‘bewerker’.
 2. De bepalingen in dit artikel gelden als een overeenkomst in de zin van de Wpb.
 3. Aanbieder zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 4. Klant staat ervoor in dat de Gebruikers op geheel rechtmatige wijze persoonsgegeven in zal voeren in donpl.
 5. Aanbieder zal de in donpl opgeslagen (persoons)informatie, nimmer beschikbaar stellen aan derden, anders dan Klant en Gebruikers noch streeft zij enig commercieel belang na met deze informatie.
Artikel 4. Beschikbaarheid en back-ups
 1. Aanbieder zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid van donpl te realiseren.
 2. Aanbieder zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van donpl, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 3. De Klant stemt er mee in dat door Aanbieder back-ups worden gemaakt van de opgeslagen informatie in donpl. Deze back-ups staan niet ter beschikking van de Klant en dienen enkel om Aanbieder in staat te stellen om door overmacht verloren informatie in donpl te herstellen.
Artikel 5. Gebruik van AIC
 1. De Klant wordt geacht gebruik te maken van AIC met het versturen van een aanvraag ‘Automatische incasso’s op uw eigen rekening’ in donpl en daarmee in te stemmen met de hiervoor gestelde gebruiksvoorwaarden en vergoeding.
 2. De Klant verstaat dat deze hiervoor een contract met diens bank moet hebben afgesloten om automatische incasso’s bij deze bank te mogen aanleveren.
 3. Aanbieder biedt de Klant primair de mogelijkheid om in donpl gegevens vast te leggen ten bate van het genereren van een of meerdere bestanden dat Klant kan aanleveren bij diens bank voor het uitvoeren van automatische incasso’s bij particulieren ten bate van de Klant en secundair administratieve diensten rond het vastleggen van gegevens hieromtrent in donpl.
 4. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de in donpl vastgelegde gegevens voor deze automatische incasso’s en het in het bezit hebben van de machtiging hiertoe van de betreffende particulier. Tevens draagt de Klant de verantwoordelijkheid voor het niet overschrijden van het maximale bedrag per automatische incasso, het maximaal aantal automatische incasso’s en maximale totaalbedrag van de automatische incasso’s in een bepaalde periode en eventuele andere afspraken vastgelegd in diens overeenkomst met diens bank omtrent automatische incasso’s.
 5. Aanbieder biedt binnen AIC hulpmiddelen aan de Gebruikers voor het tijdig aanleveren van automatische incasso bestanden en het voorkomen van het dubbel aanmaken van een automatische incasso bestand. Aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het onjuiste gebruik van AIC door de Gebruikers.
Artikel 6. Vergoeding
 1. De Klant is geen vergoeding aan Aanbieder verschuldigd voor het gebruik van CRM.
 2. De Klant is een vergoeding verschuldigd aan Aanbieder voor het gebruik van AIC. De vergoeding bestaat uit een percentage van het totaalbedrag aan automatische incasso’s in ieder bestand dat door een Gebruiker in donpl wordt verwerkt als betalingen.
 3. Het geldende percentage staat vermeld op https://www.donpl.nl/tarieven/ . Het percentage wordt berekend over het totaalbedrag van alle zoals in artikel 6.2 vermelde verwerkte bestanden waarbij de maand wordt bepaald door de uitvoerdatum van de automatische incasso’s .
 4. De Aanbieder factureert de Klant maandelijks, eens per kwartaal of jaarlijks: dit op basis van de hoogte van de verschuldigde vergoeding en naar inzicht van de Aanbieder. De betaaltermijn wordt gesteld op 30 dagen.
 5. Bij in gebreke blijven van een tijdige betaling is de Klant aan de Aanbieder een buitengerechtelijke incasso vergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- alsmede de wettelijke samengestelde rente over het factuurbedrag verschuldigd.
 6. Wanneer volledige betaling door de Klant uitblijft, heeft de Aanbieder het recht de Klant de toegang tot donpl te ontzeggen en/of ontnemen, zonder recht op vergoeding van schade die hierdoor zou ontstaan.
Artikel 7. Aansprakelijkheid en overmacht
 1. De aansprakelijkheid van Aanbieder voor directe schade geleden door de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag van 1.000 euro.
 2. De aansprakelijkheid van Aanbieder voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
 3. De in artikel 7.1 en 7.2 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van donpl.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), brand, overstroming, staking, (d)dos-aanvallen, zullen de bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden worden opgeschort dan wel worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding door Aanbieder.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt.
 6. De Klant vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Gebruiksvoorwaarden.
Artikel 8. Slotbepalingen
 1. Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Aanbieder behoudt het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen en publiceert deze gewijzigde/aangepaste Gebruiksvoorwaarden 30 dagen voor ingangsdatum op donpl.